►► ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 10:00 - 14:00 ** ►► ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ►►
Πενταήμερη Εκδρομή 28/06 - 2/7/2019 ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗ :

Καταστατικό

KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ  - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Π.Σ.Σ.Ε.Τ.Α -Ο.Α.Ε.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ

Άρθρο 1
Επωνυμία-Έδρα

Το σωματείο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Π.Σ.Σ.Ε.Τ.Α - Ο.Α.Ε.Ε.» συνεστήθη αρχικά στον Πειραιά με ιδρυτική πράξη των μελών του σε γενική συνέλευση, που αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αριθμ 1470/1959 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά, με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΘΗΝΩΝ» με έδρα τον Πειραιά επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 28 ή Τσαμαδού αρ. 38 και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 696/2000 Απόφαση του αυτού Δικαστηρίου που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του με αύξων αριθμό 1376/2000 και με την με αριθμό 267/2009 Απόφαση του αυτού Δικαστηρίου που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του με αύξων αριθμό 1376/2009.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του σωματείου θα είναι :

  1.       Η ηθική εξύψωση των μελών, η προαγωγή γενικώς των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του και γενικώς των Συνταξιούχων, με την ανάπτυξη του πνεύματος, την συναδέλφωση και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών, με την λήψη κάθε εν γένει μέτρου, που τείνει στην αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών του σωματείου τόσο στην κοινωνία όσο και στην πολιτεία.
  2.       Η επιδίωξη με κάθε νόμιμο τρόπο της αύξησης των παρεχομένων, από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων ΟΑΕΕ (πρώην Τ.Σ.Ε),  συντάξεων προς τους συνταξιούχους αυτούς, με τρόπο τέτοιο ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι βιοτικές και κοινωνικές τους ανάγκες.
  3.     Η εκπροσώπηση των συνταξιούχων εκτελωνιστών – τελωνειακών αντιπροσώπων με μέλη του παρόντος Συλλόγου στην Διοίκηση του ΟΑΕΕ. Οι εκπρόσωποι αυτοί υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Π.Σ.Σ.Ε.Τ.Α - Ο.Α.Ε.Ε.”
  4.     Η διατήρηση στενών επαφών, δεσμών αλληλεγγύης και συμπαράστασης μεταξύ των εν ενεργεία εκτελωνιστών – τελωνειακών αντιπροσώπων και των Οργανισμών τους προς επίτευξη των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 3

Μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων δύνανται να γίνουν όλοι όσοι κατοικούν σε όλη την ελληνική επικράτεια, εφόσον έχουν αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα
  1. Ως τακτικά μέλη δύνανται να εγγραφούν: α) οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων ΟΑΕΕ – ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ λόγω αναπηρίας, γήρατος ή θανάτου. β) αυτοί που εγκαταλείπουν υποχρεωτικά το επάγγελμα βάσει του άρθρου 32 του Ν.3793/57 και επόμενων σχετικών Νόμων.
  2.   Ως επίτιμα μέλη δύνανται να ανακηρυχθούν, τιμής ένεκεν, πρόσωπα, τα οποία παρείχαν έκτακτες υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.


Άρθρο 4

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Σωματείου θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ με την οποία να ζητεί την εγγραφή του στο Μητρώο των μελών και να δηλώνει:
α)  την ακριβή του διεύθυνση ( οδός, αριθμός και αριθμός τηλεφώνου)
β) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και συγχρόνως να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και μηνιαίες εισφορές τουλάχιστον έξι (6) μηνών  
Το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, την αποδέχεται και με απόφαση του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο των μελών του, αλλιώς απορρίπτει την αίτησή του. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο/η αιτών δύναται να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφανθεί οριστικά, για την παραδοχή ή μη του/της αιτούντος ως μέλος του Σωματείου.

Άρθρο 5

Τα μέλη του Σωματείου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο του Σωματείου α) εφάπαξ ευρώ 5, ως δικαίωμα εγγραφής, β) ως μηνιαία εισφορά 1 ευρώ , που θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο ή εξάμηνο, συν την εκάστοτε ετήσια εισφορά που παρακρατείται από τον ΟΑΕΕ, γ) τις υποχρεωτικές και έκτακτες εισφορές των μελών, που ορίζονται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση, για την επιτυχία των επιδιωκόμενων από το Σωματείο σκοπών, οι οποίες, όμως, εισφορές δεν δύνανται να υπερβούν κατ’ έτος το διπλάσιο της ετήσιας εισφοράς.
        Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σωματείο οποτεδήποτε αφού υποβάλλει αίτηση για την διαγραφή του από το μητρώο των μελών, αλλά υποχρεούται να καταβάλλει τις τυχόν καθυστερημένες μηνιαίες ή άλλες έκτακτες εισφορές του, μέχρι την ημέρα της διαγραφής του, δεν έχει δε κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου. Μέλη, τα οποία καθυστερούν την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς τους δεν δικαιούνται να ψηφίσουν στις συνελεύσεις.
Μέλη, τα οποία καθυστερούν την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς τους για ένα και  πλέον έτος, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ που διατηρεί το δικαίωμα να τα επανεγγράψει με την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών.
Για την συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις του σωματείου απαιτείται οπωσδήποτε το μέλος να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις, που ορίζονται με το παρόν καταστατικό. Μέλος, που δεν είναι ταμειακά εντάξει δεν δικαιούται να συμμετάσχει στις γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 6

Τα μέλη, τα οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, να ελέγχουν κατά την διάρκεια τους τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ ή της ελεγκτικής επιτροπής ή ως αντιπρόσωποι του  Σωματείου στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. (Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε.), να ψηφίζουν κατά τις συνελεύσεις για κάθε θέμα, που τίθεται προς ψήφιση, που αφορά τους σκοπούς του Σωματείου, ενώ δικαιούνται αντίστοιχα να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και δυνατή εξυπηρέτηση, η οποία επιδιώκεται νόμιμα  από το Σωματείο.
Για να εκλεγούν, όμως, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο  έτος  της ηλικίας τους  και να έχει παρέλθει ένα τρίμηνο από την εγγραφή τους στα βιβλία του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται ανά τριετία από την Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται για τον λόγο αυτό, με μυστική ψηφοφορία. Το Δ.Σ. που θα εκλεγεί, συνέρχεται σε συνεδρίαση με επιμέλεια του συμβούλου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή του για να εκλέξει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία του Σωματείου.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και άρχεται από την ημερομηνία της εκλογής του και λήγει την ημερομηνία λήξεως του τριετούς χρονικού διαστήματος .
Τα μέλη του Δ.Σ είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για κάθε εξ αμελείας ή εκ παραδρομής ζημία του Σωματείου, δύνανται, να ανακληθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, για την ανάκληση όμως του Προέδρου απαιτείται η πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων  μελών.
Μέχρι τον διορισμό ή την εκλογή της νέας Διοίκησης και την ανάληψη των καθηκόντων της, η παλαιά Διοίκηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις.

Άρθρο 8
Συνεδριάσεις του Δ.Σ

Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον μία φορά τον μήνα μετά από πρόσκληση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτάκτως, δε, όποτε παραστεί ανάγκη ή εάν το ζητήσουν τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι με έγγραφη-αίτηση τους, στην οποία πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά την συνεδρίαση παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών,  σε περίπτωση δε, ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 9
Διοίκηση του Σωματείου - καθήκοντα του Δ.Σ και των μελών του

  1.    Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το σωματείο, σύμφωνα με τους νόμους και το παρόν καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το σωματείο, εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, εφαρμόζει το καταστατικό και αποφασίζει για την συμμετοχή του Σωματείου στην ανώτερη ή ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση.
  2.    Το Σωματείο συμμετέχει στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ (ΠΟΣ-ΟΑΕΕ)

Άρθρο 10

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα , σε περισσότερες από τρείς κατά σειρά συνεδριάσεις ή που καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του περισσότερο από τρεις μήνες,  αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα σύμβουλο. Τέτοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει για τρεις το πολύ συμβούλους.
Η  αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε με απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης  και όταν αποφασίζει το Δ.Σ για την ανασύσταση του.
Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη φροντίδα του Προέδρου, το αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών στις αρχαιρεσίες.
Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες καλείται η Γενική Συνέλευση να εκλέξει αντικαταστάτη του μέλους που παραιτήθηκε

Άρθρο 11
Καθήκοντα Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων των κρατικών αρχών, σε όλες του τις σχέσεις και διαφορές, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, δίνει τον λόγο σ’ αυτούς που τον ζητούν κατά την σειρά και αφαιρεί αυτόν (λόγο) από αυτούς που εκτρέπονται, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γενικών Συνελεύσεων.
Θέτει ζητήματα για ψηφοφορία, μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση, η οποία είναι θορυβώδης και εξαιτίας της απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ και των  Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, καθώς και τα πρακτικά του Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων .
Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος και του Αντιπροέδρου , ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.
Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, ο οποίος κωλύεται ή απουσιάζει σε όλα τα γενικά τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του



Άρθρο 12
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης καθώς και το μητρώο των μελών. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο λεπτομερή κατάσταση των μελών, που καθυστέρησαν την καταβολή των εισφορών τους συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Σωματείου και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης.
Τον Γενικό Γραμματέα που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Ταμίας ή κάποιος από τους συμβούλους, ο οποίος ορίζεται με πράξη του Προέδρου.

Άρθρο 13
Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Ταμία

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή του, τις μηνιαίες εισφορές των μελών και όλα τα γενικά έσοδα του Σωματείου. Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων, που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και σφραγίζονται με την σφραγίδα του Σωματείου. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την  έγκριση πληρωμής της δαπάνης και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Καταθέτει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σε όλες τις εισπράξεις του Σωματείου, δικαιούται όμως να κρατήσει στα χέρια του ποσό μέχρι τα 300,00 ευρώ για τις επείγουσες τυχόν δαπάνες του Σωματείου. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ενεργείται από τον Ταμία μετά από ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος  ή ο Γενικός Γραμματέας. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει σε ειδικούς φακέλους τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε μήνα υποβάλλει στο Δ.Σ συνοπτική κατάσταση των εσόδων του προηγούμενου μήνα, στο τέλος του έτους από τον απολογισμό της διαχείρισης (βάσει του οποίου το Δ.Σ. συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο Ισολογισμό) και της περιουσίας του Σωματείου.
Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο και δεν εκτελεί αυτά που ορίζονται με αυτό, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται μέσα σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΄Δ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 14

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτικές γίνονται μία φορά τον χρόνο, τους μήνες Γενάρη –Μάρτη.
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται κάθε φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσει το 1/20 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία να αναγράφεται και το προς συζήτηση θέμα ή θέματα.
O Πρόεδρος υποχρεούται στη περίπτωση αυτή να συγκαλέσει την Συνέλευση εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι άκυρες εάν δεν παρέστη σ’ αυτές τουλάχιστον  το 1/3 του όλου αριθμού των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση, συγκαλείται νέα μετά την παρέλευση το λιγότερο τριών (3) και το περισσότερο δέκα (10) ημερών με τα ίδια θέματα. Η απαρτία της παραπάνω Συνέλευσης δεν μπορεί να είναι κάτω από το ¼ του όλου αριθμού των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία και στην δεύτερη αυτή Συνέλευση, συγκαλείται  τρίτη εντός το πολύ οκτώ (8) ημερών στην οποία η απαρτία επιτυγχάνεται ανεξαρτήτως αριθμού των τακτικών και ταμειακά εντάξει μελών, με όσα μέλη παρουσιαστούν αρκεί να μην είναι λιγότερα από τριάντα (30) 
Για τη λήψη όμως αποφάσεως σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού ή με την διάλυση του σωματείου, απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των 3/4 παρόντων

Άρθρο 15
Προσκλήσεις –τόπος – χρόνος Συνέλευσης –
θέματα ημερήσιας διάταξης

Οι προσκλήσεις για την Γενική Συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο, υπογράφονται και από τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος μεριμνά γα την αποστολή τους ταχυδρομικώς σε κάθε ένα από τα εγγεγραμμένα μέλη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο, τον χρόνο της συνεδρίασης και τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται στα γραφεία του σωματείου και ως εκ περισσού μπορεί να δημοσιευτεί και σε μία εφημερίδα της έδρας του Σωματείου.

Άρθρο 16
Ετήσια λογοδοσία - ισολογισμός – απολογισμός διαχείρισης

Κατά την τακτική γενική Συνέλευση του μηνός Ιανουαρίου - Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο, δια του Προέδρου, λογοδοτεί για όλα όσα έπραξε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, αναγιγνώσκεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η έκθεση ελέγχου της διαχείρισης της ελεγκτικής επιτροπής, μετά ταύτα η Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση ή μη της διαχείρισης. Κατά την γενική συνέλευση εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων, των εξόδων και το πρόγραμμα δράσης του καινούριου έτους, που υποχρεωτικά καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 17

Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση του πρώτου τριμήνου, κάθε τριετία γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και Αντιπροσώπων για την ΠΟΣ-ΟΑΕΕ που έχουν ακριβώς την ίδια θητεία με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, είναι έλληνες πολίτες είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στον Σύλλογο. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
Πληρωμές καθυστερουμένων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων στην Π.Ο.Σ.-Ο.Α.Ε.Ε. υποβάλλουν έγγραφες αιτήσεις προς το Συμβούλιο δύο ημέρες πριν την Συνέλευση, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των αιτούντων στην Συνέλευση, αναρτά πίνακα των υποψηφίων του ενιαίου ψηφοδελτίου ή συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων στην αίθουσα των συνεδριάσεων πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο για την Ελεγκτική Επιτροπή  και τους Αντιπροσώπους για την Π.Ο.Σ.-Ο.Α.Ε.Ε.
Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια.
Εκλέγονται αυτοί που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση, δε, ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την κατά τα παραπάνω Εφορευτική Επιτροπή. Από αυτούς θεωρούνται εκλεγέντες ως τακτικά μέλη για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά, για την ελεγκτική επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά, και για τους αντιπροσώπους της Π.Ο.Σ.-Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τον αριθμό των ψηφισάντων, όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες.
Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά και μέχρι της εκλογής Προεδρείου της, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Γραμματέα-Πρακτικογράφου και Ψηφολέκτη.
Οι αρχαιρεσίας, οι οποίες ενεργούνται ενώπιον Τριμελούς Εφορευτικής επιτροπής, η οποία εκλέγεται από την Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία ή δια ανατάσεως της χειρός διεξάγονται ως ακολούθως:
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και αφού αναλάβει τα καθήκοντα της, τοποθετεί πάνω σε ένα τραπέζι την κάλπη, την οποία σφραγίζει με ισπανικό κερί. Μετά διανέμει σε όλα τα παριστάμενα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου από ένα ψηφοδέλτιο έντυπο κάθε συνδυασμού ή και μεμονωμένων υποψηφίων, ένα λευκό  και ένα φάκελο σφραγισμένο και μονογραμμένο από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και προσκαλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα ή επεξηγώντας τον τρόπο ψηφοφορίας. Ο κάθε ένας εκλογέας προσέρχεται και αφού εξακριβωθεί η ταυτότητα του και ελεγχθεί από το μητρώο των μελών του σωματείου αν έχει ή όχι δικαίωμα ψήφου, ρίχνει το φάκελό του στην κάλπη, αφού πρώτα  αναγραφεί το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του στον ονομαστικό πίνακα των ψηφισάντων που τηρείται για αυτό τον σκοπό. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας όλων των μελών που παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου, προβαίνει στην διαλογή των ψήφων τηρώντας για τον σκοπό αυτό πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά την σειρά επιτυχίας τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική  Επιτροπή, όσο και για τους αντιπροσώπους για την Π.Ο.Σ.-Ο.Α.Ε.Ε., καθορίζοντας ταυτόχρονα την σειρά των επιλαχόντων αναλόγως με τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας, μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Στην περίπτωση, όμως, που θα υπάρχουν περισσότεροι συνδυασμοί (ψηφοδέλτια) ή μεμονωμένοι υποψήφιοι τότε εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής. Δηλαδή διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου συν ένα , το ίδιο γίνεται για την Ελεγκτική Επιτροπή και των αντιπροσώπων στην ΠΟΣ-ΟΑΕΕ,
Το πηλίκον της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες του Δ.Σ της Ελεγκτικής Επιτροπής  και των αντιπροσώπων στην ΠΟΣ-ΟΑΕΕ κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων αναλογικά με την εκλογική τους δύναμη.
Η ανακήρυξη συμβούλων κάθε συνδυασμού γίνεται ανάλογα με τον αριθμό σταυρών προτίμησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος του συνδυασμού αυτού.
Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοι του.
Έδρες που δεν έχουν καταληφθεί κατά τις προηγούμενες παραγράφους κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν λάβει περισσότερα από το μισό εκλογικό μέτρο όπως αυτό ορίζεται από τους παραπάνω του παρόντος άρθρου.
Ο συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών  από τους άλλους συνδυασμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.
Οι έδρες που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψήφιους που τα υπόλοιπα τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
Οι αναπληρωματικοί Σύμβουλοι του κάθε συνδυασμού, καλούνται κατά σειρά εκλογής τους σε αντικατάσταση, αντίστοιχα, τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περιπτώσεις παραίτησης, ασθένειας, θανάτου ή έκπτωσής του. Στην περίπτωση δε ενιαίου ψηφοδελτίου, αντικαθιστούν τους τακτικούς, οι κατά σειρά επιλαχόντες.
Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό, το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά της συνέλευσης, σχετικά με την εκλογή των ψήφων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους για την ΠΟΣ-ΟΑΕΕ, καθορίζοντας ταυτόχρονα την σειρά των επιλαχόντων, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και μετά παραδίδεται με όλα τα σχετικά έγγραφα των εκλογών στον  Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με απόδειξη παραλαβής. Οι αρχαιρεσίες διαρκούν μέχρι την 7η απογευματινή ώρα την συγκεκριμένη ημέρα των εκλογών, εκτός και εάν ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς πριν από την ανωτέρω ώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ
Άρθρο 18

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από τα μέλη του Σωματείου, που εκλέγεται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο από την Γενική Συνέλευση.
Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ταμία, ιδιαιτέρως, δε, επιβλέπει εάν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης . Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα  βιβλία του Σωματείου και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση σχετικά με την διαχείριση του Διοικητικού και την υποβάλλει μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση. Η Ελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο Πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της, επί των ελέγχων που διενεργεί καθώς και οι σχετικές εκθέσεις που συντάσσει προς την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Άρθρο 19
Πόροι του Σωματείου- Τραπεζικός Λογαριασμός

Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι αυτοί που αναφέρονται με στοιχεία α΄ και β΄ στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, δηλαδή το δικαίωμα εγγραφής, οι μηνιαίες εισφορές των μελών και η εκάστοτε ετήσια εισφορά που παρακρατείται από τον Ο.Α.Ε.Ε.
Έκτακτοι Πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές που τυχόν επιβάλλονται από την Γενική Συνέλευση, όπως ορίζονται στο στοιχείο γ΄ στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, οι τόκοι των κεφαλαίων, δωρεές, κληροδοτήματα και κληροδοσίες, καθώς και κάθε νόμιμο έσοδο. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της συνέλευσης των μελών, η οποία παρέχεται με πλειοψηφία τουλάχιστον του μισού αριθμού των μελών του Σωματείου.
Κληρονομιές που καταλείπονται στο Σωματείο γίνονται πάντα δεκτές  με το δικαίωμα της απογραφής. Κληρονομιές, κληροδοσίες δωρεές υπέρ του Σωματείου, με ορισμένο σκοπό τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Σωματείου, οι τυχόν δε πρόσοδοι που προέρχονται από αυτές διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους του διαθέτη ή δωρητή.
Οι δωρεές προς το Σωματείο γίνονται επωνύμως.
Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δύνανται να αυξομειώνονται οι παραπάνω τακτικοί πόροι.
Το Σωματείο τηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00).

Άρθρο 20
Διαχειριστικό έτος

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 21

Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.
Αποζημίωση για ημεραργίες ή έξοδα κινήσεως κατά μήνα χορηγείται στον Πρόεδρο, στον Γενικό Γραμματέα και στον Ταμία, καθώς και σε άλλα μέλη της Διοικήσεως, κάθε φορά που παραστεί ανάγκη με αποφάσεις του Δ.Σ., το ύψος της δε, καθορίζεται  βάσει του προϋπολογισμού που εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.



Άρθρο 22

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή, που φέρει την ονομασία του Συλλόγου και στη μέση του έτος ίδρυσης του Συλλόγου, δηλαδή το έτος  1959.
Το Σωματείο έχει ως προστάτη τον Άγιο Νικόλαο και εορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Άρθρο 23
Εκκαθάριση – τύχη της περιουσίας του και διαδοχή

Το Σωματείο δεν διαλύεται παρά μόνο εάν μείνουν λιγότερα από εικοσιένα (21) μέλη ή αν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 103,104,105 ΑΚ ) .
Σε κάθε περίπτωση για την διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία στην Γενική Συνέλευση του μισού τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4  των παρόντων μελών.
Εάν με οποιοδήποτε τρόπο διαλυθεί το Σωματείο, ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τον νόμο περί Σωματείων και Ενώσεων, μετά, δε, το τέλος της εκκαθάρισης, με εκκαθαριστές τους τελευταίους Πρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία, η τυχόν απομένουσα περιουσία του, χρήματα, χρεόγραφα, κινητά ή ακίνητα παραδίδονται για φύλαξη στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας και Περίθαλψης Εκτελωνιστών Πειραιώς –Αθηνών (Τ.Α.Π.Ε.Π.Α). Το Αρχείο του παραδίδεται στο ίδιο Ταμείο Αλληλοβοηθείας και Περίθαλψης Εκτελωνιστών Πειραιώς – Αθηνών ( Τ.Α.Π.Ε.Π.Α)  τα παραπάνω φυλάσσονται από το  (Τ.Α.Π.Ε.Π.Α ) μέχρι τη δημιουργία Νέου Σωματείου .
          
Άρθρο 24
Έγκριση   καταστατικού

Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 24- με το τελευταίο αυτό- άρθρα, εγκρίθηκε στο σύνολο του με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπουν αυτό και η νομοθεσία από τη Γενική Συνέλευση των εγγεγραμμένων και ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου, που συνήλθε ειδικά για το σκοπό αυτό στην αίθουσα του Συλλόγου Εκτελωνιστών Πειραιώς- Αθηνών, επί της οδού Τσαμαδού, αρ.38 στον Πειραιά, την 14η Μαρτίου 2015, η οποία Γενική Συνέλευση και εξουσιοδότησε το Δ.Σ., να αιτηθεί την έγκριση του από το αρμόδιο δικαστήριο όπως ο νόμος ορίζει.



Πειραιάς, 14.03.2015


    Ο Πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας
  ΠΑΝ.ΜΑΚΡΗΣ                            ΦΩΤ.ΑΣΚΗΤΗΣ


Το παρόν τροποποιημένο καταστατικό εγκρίθηκε με την με αριθ. 24/2015 διαταγή του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Εκούσια Διαδικασία)